Algemene voorwaarden Progress Sports VZW

 

Sportkampen (dans, omnisport, voetbal, …)

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
 2. Keuze 1 : Directe bankoverschrijving. Wanneer u kiest voor deze optie is uw inschrijving ook onmiddellijk in orde. Houdt er rekening mee dat eventuele terugbetalingen bij annuleringen op dit zelfde rekeningnummer worden teruggestort. Bij een eventuele annulatie voor het weekend voor de stage, zal €5 administratie aangerekend worden.
 3. Keuze 2 : betalen op de eerste stagedag. Houdt er rekening mee dat we een administratieve boete opsturen van 15 euro bij het niet opdagen zonder ons een mailtje met jouw afmelding te sturen ten laatste vrijdags voor de stage.
 4. Deelnemers die zich inschrijven, krijgen tot vrijdags 23:59u voorafgaand aan de startdatum van het sportkamp de tijd om te annuleren Zaterdags worden de inschrijvingen geteld en op basis hiervan worden trainers, 4-uurtjes, middagmaaltijden e.d. vastgelegd. Deelnemers die inschreven maar niet vooraf betalen, betalen op de eerste stagedag en vallen bij het niet opdagen onder de bovenstaande boeteregeling.
 5. In het geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, en het niet vooraf via email op de hoogte brengen van Progress Sports vzw, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld maar kan de inschrijving overgezet worden naar een ander sportkamp op een andere datum mits betaling van een administratieve boete van 15 euro.
 6. (Gedwongen) annulatie, omwille van blessure, sterfgeval, …, tijdens de voetbalstage met vertoon van een doktersattest (via mail of in papieren versie) geeft recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Een volledige terugbetaling is niet mogelijk omwille van de gemaakte kosten (club, maaltijden, gadgets, outfits, website, …). Deze zijn €15/gemiste dag bij een ‘Stars’-kamp en €20/gemiste dag bij een ‘Talents’-kamp.
 7. Indien het sportkamp op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Progress Sports vzw overgaan tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 8. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Progress Sports vzw beveelt vóór deelname van een sportkamp een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 9. Progress Sports vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aandoeningen van medische aard of ziekte die geen rechtstreeks gevolg zijn van het sportkamp zelf. Voor gebeurlijke lichamelijke ongevallen of schadegevallen die een rechtstreeks gevolg zijn van het sportkamp of activiteiten tijdens het sportkamp, is de organisatie verzekerd en kan tot 24u na het aangegeven einduur van het sportkamp aangegeven worden aan de organisatie.
 10. Elke deelnemer voorziet aangepaste kledij, schoeisel en uitrusting om aan het sportkamp mee te doen. Progress Sports vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen te wijten aan slechte uitrusting, kledij of schoeisel, meegebracht en gebruikt door de deelnemer zelf.
 11. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Wij adviseren dan ook ten stelligste geen of weinig waardevolle voorwerpen mee te nemen.
 12. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Progress Sports vzw. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Progress Sports vzw en waarvan dit duidelijk gestipuleerd staat in het onderlinge contract. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 13. Door uw deelname aan het sportkamp verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Progress Sports vzw, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

Sportacademies:

Zwemlessen

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 1. De gangbare prijs voor een les wordt voor of na de les afgerekend bij de lesgever. Men kan niet voor enkele lessen vooraf betalen.
 2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, en het niet via email of sms op de hoogte brengen van Progress Sports vzw ten laatste 1u voor de zwemles, zal de les aangerekend worden en kan deze de volgende les bijbetaald worden. In geval van niet-betaling behoudt Progress Sports zich het recht de deelnemer uit te schrijven en een andere deelnemer van de wachtlijst in zijn/haar plaats te zetten.
 3. Indien de sportacademie op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Progress Sports vzw overgaan tot een schriftelijke annulatie (email of sms).
 4. Progress Sports bepaalt de deelname prijs en deze wordt gecommuniceerd op de website en via sms aan de deelnemers.
 5. Wanneer ouders verkiezen te stoppen met de lessen, om welke reden ook (diploma behaald, verhuis, …) worden de hoogste diploma’s opgestuurd of meegegeven na de laatste les.
 6. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Progress Sports vzw beveelt vóór deelname van een sportacademie een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 7. Progress Sports vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aandoeningen van medische aard of ziekte die geen rechtstreeks gevolg zijn van de sportacademie zelf. Voor gebeurlijke lichamelijke ongevallen of schadegevallen die een rechtstreeks gevolg zijn van de sportacademie of activiteiten tijdens de sportacademie, is de organisatie verzekerd en kan tot 24u na de les van de sportacademie aangegeven worden aan (de verantwoordelijke van) de organisatie.
 8. Elke deelnemer voorziet aangepaste kledij en uitrusting om aan de zwemlessen mee te doen. Progress Sports vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen te wijten aan slechte uitrusting, kledij of schoeisel, meegebracht en gebruikt door de deelnemer zelf.
 9. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Wij adviseren dan ook ten stelligste geen of weinig waardevolle voorwerpen mee te nemen.
 10. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Progress Sports vzw. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Progress Sports vzw en waarvan dit duidelijk gestipuleerd staat in het onderlinge contract. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 11. Door uw deelname aan een sportacademie verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Progress Sports vzw, zonder hiervoor een vergoeding te claimen

 

Evenementen en bijscholingen:

 

 1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
 2. Deelnemers die zich inschrijven, krijgen tot 5 kalenderdagen voor de datum van het evenement of clinic de tijd om de betaling uit te voeren. Twee kalenderdagen later worden de betalingen gecontroleerd en worden de inschrijvingen bevestigd. Deelnemers die inschreven maar niet vooraf betalen, betalen bij het toch opdagen en afhalen van hun deelnamepakket het verhoogde inschrijvingstarief (deelnameprijs + 5 euro) en kunnen geen aanspraak meer maken op eventuele op voorhand gemaakte afspraken (deelnamecertificaat, maaltijd, syllabus, deelnamepakket, gadgets e.d.). Enkel deelnemers die de dag zelf kunnen aantonen dat ze vooraf betaald hebben, vallen buiten deze regeling.
 3. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, en het niet telefonisch, via email of sms op de hoogte brengen van Progress Sports vzw, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en kan de inschrijving niet overgezet worden naar een ander evenement of clinic op een andere datum.
 4. Indien het evenement of clinic op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Progress Sports vzw overgaan tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 5. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Progress Sports vzw beveelt vóór deelname (vooral voor evenementen) een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 6. Progress Sports vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aandoeningen van medische aard of ziekte die geen rechtstreeks gevolg zijn van het evenement of de clinic zelf. Voor gebeurlijke lichamelijke ongevallen of schadegevallen die een rechtstreeks gevolg zijn van het evenement of de clinic, is de organisatie verzekerd en kan tot een half uur na het aangegeven einduur aangegeven worden aan de verantwoordelijke van de organisatie.
 7. Elke deelnemer voorziet aangepaste kledij, schoeisel en uitrusting om aan het evenement ofde clinic mee te doen. Progress Sports vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen te wijten aan slechte uitrusting, kledij of schoeisel, meegebracht en gebruikt door de deelnemer zelf.
 8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 9. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Progress Sports vzw. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Progress Sports vzw en waarvan dit duidelijk gestipuleerd staat in het contract. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 10. Door uw deelname aan het evenement of clinic verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Progress Sports vzw, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

Klantenkaart

Sinds 1 juli 2011 introduceerden we de Progress Sports Klantenkaart. Deze biedt u na 5 beurten een korting van 10 euro op een volgende activiteit van Progress Sports. Hieronder vindt u enkele richtlijnen en algemene voorwaarden bij het gebruik van onze klantenkaart:

NIEUW!! We werken sinds 1/8/2013 met een nieuw systeem van klantenkaarten. 5 klantenkaartjes verzameld? Breng dan deze 5 kaartjes dan de eerstvolgende deelname terug binnen tezamen met een speciaal formulier en dit in een gesloten enveloppe met hierop de naam van het kind. Wij storten uw korting dan rechtstreeks terug!

Sportstages en After Season Trainingen: 1 kaartje per kind per stage/trainingsreeks

 

WAARDE van 5 klantenkaartjes = € 10  / £ 10 / $ 10

LET OP!

 • Verloren klantenkaartjes kunnen NIET teruggevraagd worden.
 • Er kan slechts 1 terugbetaling per stage of per reeks After Season trainingen gegeven worden!

Algemene voorwaarden klantenkaart Progress Sports vzw.

 

 1. De klantenkaart wordt uitgegeven door Progress Sports vzw te Geel.
 2. De klantenkaart is gratis. Per persoon, hierna te noemen ‘kaarthouder’, wordt één kaartje per stage uitgegeven.
 3. Met de klantenkaart kunnen enkel door deelnames aan clinics, sportkampen en sportacademies bij Progress Sports vzw punten worden gespaard die ingewisseld kunnen worden tegen een waardebon bij een volle kaart.
  Progress Sports vzw behoud zich het recht voor om in voorkomende gevallen producten in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. De kaarthouder wordt hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden.
  Punten zijn op geen enkele wijze inwisselbaar tegen contant geld. Gespaarde punten van een kwijtgespeelde pas kunnen niet op een nieuwe pas bijgevraagd worden.
 4. In geval van fraude/misbruik/bedrog van de klantenkaart wordt hiervan aangifte gedaan door Progress Sports vzw en zullen de nodige administratieve stappen ondernomen worden.
  In geval van fraude/misbruik/bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, de kaarthouder in strijd handelt met deze voorwaarden, de kaarthouder misbruik maakt van de rechten die de pashouder heeft als deelnemer aan het spaarprogramma, indien de kaarthouder op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Progress Sports vzw, wordt onder voorbehoud van al de overige rechten, de inschrijving met onmiddellijke ingang beëindigd en/of de pas en de daarop bijgeschreven punten geannuleerd.
  Progress Sports vzw kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik, zoals bij verlies of diefstal van de klantenkaart.
 5. Wanneer onterecht verkregen punten worden ingewisseld dan is de pashouder verplicht aan Progress Sports vzw een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de verkregen producten.
 6. De kaarthouder kan te allen tijde de deelname beëindigen door de klantenkaart te vernietigen.
 7. Progress Sports vzw behoudt zich het recht voor het spaarprogramma te beëindigen. In geval van beëindiging van het spaarprogramma heeft de kaarthouder nog drie maanden het recht om de op de klantenkaart verdiende punten in te wisselen.
 8. De persoonlijke gegevens van de kaarthouder zijn opgenomen in een bestand van Progress Sports vzw. De gegevens van de kaarthouder zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.
 9. Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt besteedt aan de service en het spaarprogramma kan het voorkomen dat u als kaarthouder niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken bij Progress Sports vzw.
 10. Progress Sports vzw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de kaarthouder hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staan op www.progresssports.eu. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.
  Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.
 11. Door het gebruik van de klantenkaart verklaart de kaarthouder op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.
 12. Progress Sports vzw is de eigenaar van de inhoud van deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progress Sports vzw is het strikt verboden om de inhoud of delen van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken. De enige uitzondering hierop is strikt privé‐gebruik door de eindgebruiker.
 13. Progress Sports vzw heeft deze website alleen voor informatieve doeleinden opgezet. Progress Sports vzw is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten op deze website.
  Progress Sports vzw kan niet garanderen dat deze website zal opereren zonder fouten, zonder virussen, of enige andere vorm van vervuiling van een computer programma. Progress Sports is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of verlies, die direct of indirect voortkomt uit het gebruiken van deze website.
  Progress Sports vzw is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en praktijken van andere websites zelfs als u via een derde partij de website betreedt via links van onze website, of gelinked bent via een derde partij naar onze website toe.

Pin It on Pinterest

Share This