Huishoudelijk reglement

JEUGDVOETBAL

Is een leer- en groeiproces naar individueel beter worden, ieder in zijn tempo en met zijn mogelijkheden. Het ontwikkelen van het individu staat steeds voorop, daardoor zal het resultaat in onze vereniging ondergeschikt blijven.

1. Algemeen:

page1image1697456

  

Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem overhandigd wordt. Dit reglement werd opgemaakt door het bestuur.
Gebeurlijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via de trainers of ouders voorgelegd aan

het bestuur.

2. Engagement van de vereniging en de spelers:

page1image1703280

Wij menen te mogen zeggen dat Progress Sports een toffe vereniging is en wij proberen dit ook zo te houden. Zowel het bestuur alsook onze bekwame en gediplomeerde trainers trachten hiertoe hun steentje bij te dragen.

Als bestuur is het onze wens dat elke jeugdvoetballer met plezier naar de projecten van Progress Sports komt om te voetballen.

De vereniging tracht om elke jeugdvoetballer vreugde te laten beleven aan het voetbalspel.

Voetbal is een ploegsport en daarom verwachten wij van onze jeugdspelers, trainers en ouders dat enkele regels worden gerespecteerd.

De vereniging probeert elke speler zijn eigenheid te behouden en te laten ontwikkelen op eigen tempo.

3. Houding:

page1image1703696

Wees altijd en overal beleefd! De vereniging verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden.

Bij aankomst of vertrek van trainingen of stages verwachten wij van onze spelers dat zij de trainer begroeten, dit kan gebeuren door een hand te schudden.

In elke vereniging is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter ten allen tijde met de betrokkenen uitgepraat worden, doch nooit in bijzijn van anderen.

4. Stiptheid:

Stiptheid op trainingen en stages is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of stage, verwittigt hij tijdig persoonlijk de organisatie.

Je komt 15 minuten voor aanvang van de training/stage naar de aangeduide kleedkamer om nadien in groep naar het trainingsveld te gaan.

page1image1703488

Andere afspraken kunnen worden gemaakt tussen de spelers, ouders en trainers.

5. Gebruik van de kleedkamers:

page2image5772784

De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen.

Vermijd nodeloos verkwisting van warm water. Mogelijk komen er nog andere ploegen achter je om te douchen.

Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches.

Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel, …). Laat ze nietonbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de trainer of ouders. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verdwenen voorwerpen.

Uiterlijk 20 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers!
Men speelt NOOIT met een bal in de kleedkamer en in de gang.

6. Kleding en materiaal:

page2image5772992

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de kledij en deze dienen zelf onderhouden te worden.

Beenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht, worden ook door de speler zelf aangeschaft. Debutantjes, duiveltjes en pre-miniemen zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen.

Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn.

Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg desnoods voor een regenvestje en een lange broek tijdens de winterperiode.

In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen terug gezet.

Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

7. Sportinfrastructuur:

Alle jeugdspelers moeten respect hebben voor de infrastructuur waar er een training of stage doorgaat. De ganse week zijn heel wat mensen druk in de weer om de velden en kleedkamers te onderhouden.

Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.8. Verzekering:

Binnen de 7 dagen na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de dokter en de betrokken speler, en vergezeld van een klever van uw ziekenfonds worden overhandigd aan de organisatie d.m.v. briefwisseling.

Ouders die dit wensen kunnen steeds een bijkomende sportverzekering afsluiten.

 

9. Verzorging en voeding:

page3image3681040

Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

Alcohol en roken hebben een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen dus vermeden te worden.

Drugs worden in onze vereniging niet getolereerd.

Heel belangrijk bij het leveren van een sportprestatie is dat men voldoende drinkt. Niet alleen na, maar ook voor de inspanning. De organisatie zal hiervoor instaan en drinken voorzien tijdens de stages en trainingen.

10. Inschrijvingsgeld:

page3image3681248

Aan elke participerende speler wordt een bijdrage gevraagd voor trainingen en stages. In dit inschrijvingsgeld is een warme maaltijd, gadget, t-shirt en drinken inbegrepen. Dit inschrijvingsgeld dekt eveneens de verzekering bij onze verzekeraar.

Niet betaling van het inschrijvingsgeld brengt van rechtswege het verlies van deelname en verzekering mee.

Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. Gelieve jullie hieromtrent te informeren.

Het betalen van het inschrijvingsgeld geeft enkel recht tot het deelnemen aan de trainingen en stages.

11. Studie en voetbal:

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen dient dit tijdig gemeld te worden aan de

trainer en er zal daarvoor steeds begrip getoond worden.

12. Vervoer:

page3image3681456page3image3681664

De verplaatsingen zijn volledig op eigen initiatief en enkel bij bepaalde projecten kan vervoer geregeld worden door de organisatie.

We vertrekken stipt op het afgesproken uur.
Tijdens vervoer niet meer personen toelaten in een voertuig dan de verzekering toelaat.

13. Trainers:

  •   Zorgt voor het algemeen welzijn en ontwikkeling van de kinderen tijdens stages en/of trainingen.

  •   Zal toezicht houden bij het opruimen van het speelveld na de stage/training.

  •   Zal steeds een voorbeeldfunctie vervullen in alle omstandigheden.

 

14. Ouders:

page3image3682080

Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal.

We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER trachten te gedragen en dit IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

15. Wat wij verwachten van de ouders:

page4image1678320

Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na

trainingen/stages en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en andere ouders. U vervult immers een voorbeeldfunctie!

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders.

Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of stages te verbieden, voetbal is een ploegsport, wij rekenen op uw zoon/dochter.

Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen.

Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de coördinator en in tweede instantie bij de trainers. Voor extra sportieve vragen kan je de organisatie contacteren.

Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen, aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training.

30 min. na het beëindigen van de stagedag stopt de verantwoordelijkheid van de organisatie. 15 min. na het beëindigen van een training stopt de verantwoordelijkheid van de organisatie.

16. Sancties:

Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainers, in samenspraak met het bestuur, sancties genomen worden. Negatieve kritiek (op spelers, trainers,supporters of verantwoordelijken) of onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. Destraf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de werking van Progress Sports vzw .

Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de organisatie, trainers en coördinatoren, spelers en ouders te bevorderen.

Pin It on Pinterest

Share This